SP-4 (تغذیه ترانسی)

رله کنترل فاز (تغذیه ترانسی)SP1SP4

Type : SP-4

(3Phase Controller)

جهت جلوگیری از سوختن موتور های سه فاز در اثر :

  • قطع فاز
  • نوسانات شبکه
  • جابجایی فاز

دارای :

  • پتانسیومتر تنظیم درصد خطای ولتاژ از ۵٪ الی ۳۵٪
  • پتانسیومتر تنظیم زمان تاخیر در قطع از ۱ الی ۱۰ ثانیه