تایمر دوزمانه

stfرله تایمر دو زمانه

Type : STF

(Flip Flop Timer)

  • با دو پتانسیومتر مجزا برای تنظیم زمان های هر یک از کنتاکتهای باز و بسته در زمان های مختلف
  • زمان سنجی دقیق